Obchodní podmínky
společnosti SENIMED s.r.o.

se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5

identifikační číslo: 27224988

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105796

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://lekarnasenimed.cz

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SENIMED s.r.o., se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 27224988, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105796 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://lekarnasenimed.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V tomto případě jsou osoby, které mají v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, a které jsou právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti, povinny pro nákup sjednat individuální kupní smlouvu mimo internetový obchod prodávajícího.
 3. Prostřednictvím webové stránky nelze nakupovat:
  • léčivé přípravky předepsané na papírovém receptu;
  • léčivé přípravky předepsané na lékařské pohotovosti (z důvodu krátké doby platnosti 1 den);
  • léčivé přípravky předepsané na eReceptu vydaném lékařem v jiné zemi než v České republice;
  • individuálně připravované léčivé přípravky;
  • v případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze registrované léčivé přípravky, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen.
 4. Obchodní podmínky se nevztahují na rezervaci léčivých přípravků u prodávajícího prostřednictví e-receptu. Ty jsou k nalezení zde: https://www.lekarnasenimed.cz/obchodni-podminky-pro-e-recept
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, který je spotřebitelem, že

3 UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice (Lékárna Nemocnice Hořovice - SENIMED s.r.o.);
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Prof. Veselého 493, 266 56 Beroun (Lékárna Nemocnice Beroun - SENIMED s.r.o.);
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou;
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Společnost SENIMED s.r.o má povinnost vést Elektronickou evidenci tržeb.
 10. Zásilky jsou dle předpisu odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky, nebo aby bylo kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat.

6 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující bere dále na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případě nákupu registrovaných léčivých přípravků, které nemají vadu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího lekarnahorovice@senimed.cz.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Pokud zboží vyžaduje speciální zacházení (uchovávání v lednici), upozorňuje prodávající kupujícího, že není možné dodání přepravní společností, ale zboží je možné vyzvednout pouze osobně.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout co do jeho souladu s objednávkou.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí a neprokáže-li se že vznikla až po převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice (Lékárna Nemocnice Hořovice - SENIMED s.r.o.), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 7. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění v případě vadných léčivých přípravků. Podle zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., v platném znění, je tak dána možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. 

9 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy lekarnahorovice@senimed.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a povolení vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu na úseku prodeje a distribuce léčiv vykonává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Ke zpracování osobních údajů kupujícího dochází na základě realizace smluvního vztahu s kupujícím, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, oprávněného zájmu kupujícího, souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
 3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Těmi mohou být zejména osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby; osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se marketingem; osoby zabývající se zpracováním tištěných materiálů; osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů a jiní. Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do provozu e-shopu nebo zajišťující přepravu zásilek či provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží.
 4. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li závazný právní předpis jinak).
 6. Prodávající tímto poučuje kupujícího o jeho právech, jež jsou následující:
  • právo znát účel zpracování osobních údajů,
  • právo znát kategorie dotčených osobních údajů,
  • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
  • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,
  • skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
  • právo být informován pokud Správce hodlá zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny.
 7. Kupující má právo neposkytnout prodávajícímu své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje prodávající kupujícího, že mu nebude moci poskytnout své služby.
 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Pokud má kupující za to, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany prodávajícího k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených GDPR či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména může prodávajícího požádat o:
  • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
  • omezení (blokaci) zpracování.
 10. Prodávající vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení žádosti. Se svými podněty se subjekt údajů může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 11. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 12. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

11 COOKIES

 1. Kupující bere na vědomí, že webové stránky prodávajícího používají cookies. Bližší informace jsou dostupné zde: https://www.lekarnasenimed.cz/cookies.

12 DORUČOVÁNÍ

 1. Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, adresa elektronické pošty lekarnahorovice@senimed.cz, telefon +420 311 559 202, +420 311 559 200.
 6. Osoby poskytující informační službu rovněž shromažďují a předávají informace o podezřeních na neočekávané nebo závažné nežádoucí účinky léčivých přípravků podle zákona 378/2007 Sb. Bližší informace na www.sukl.cz , SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


V Praze dne 13.3.2023

SENIMED s.r.o.


Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

 

Adresát: SENIMED s.r.o., sídlo: Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 27224988; DIČ: CZ27224988, elektronická adresa: lekarnahorovice@senimed.cz

 

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto Zboží:

 

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 

- Jméno a příjmení kupujícího

 

- Adresa kupujícího

 

- Podpis kupujícího

 

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.