OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti SENIMED s.r.o.

při použití e-receptu

 

se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5

identifikační číslo: 27224988

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105796

při použití rezervace léčivého přípravku předepsaného na elektronickém receptu (dále jen „lék“), který je skladem na vybrané lékárně, a to v nemocnici Hořovice nebo v Rehabilitační nemocnici Beroun.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SENIMED s.r.o., se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 27224988, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105796 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran rezervaci léku klientem.

1.2 Rezervaci léku prostřednictvím internetové stránky (dále jen „rezervace“) může učinit pouze fyzická osoba, která disponuje platným lékařským předpisem v elektronické podobě (dále jen „eRecept“) a která zároveň nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

1.3 Kupující bere na vědomí, že při e-rezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem a léčivý prostředek (dále jen „lék“) není zasílán zásilkovým způsobem. Kupní smlouva je s kupujícím uzavřena až při převzetí rezervovaného léku ve vybrané lékárně.

2. Rezervace

2.1. Rezervovat lze pouze lék, na který je eRecept vydán. Tento lék musí být vyzvednut v době platnosti eReceptu, po propadnutí platnosti eReceptu není možné lék vyzvednout a rezervace propadá.

2.2. E-rezervaci lze učinit pouze s eReceptem, který je platný ještě alespoň tři (3) dny po dni učinění e-rezervace (tj. nezapočítává se den učinění e-rezervace).

2.3. Prostřednictvím internetové stránky nelze rezervovat:

a. léčivé přípravky předepsané na papírovém receptu;

b. léky předepsané na lékařské pohotovosti (z důvodu krátké doby platnosti 1 den);

c. léky předepsané na eReceptu vydaném lékařem v jiné zemi než v České republice; ani individuálně připravované léčivé přípravky.

2.4. Podmínkou e-rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, mj. i identifikátoru eReceptu. E-rezervaci je dokončena potvrzením, které prodávající zašle kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu.

2.5. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci e-rezervace vhodným způsobem, např. telefonicky či e-mailem. Odmítne-li kupující e-rezervaci požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn e-rezervaci zrušit.

2.6. Vybraná lékárna po obdržení e-rezervace prověří platnost eReceptu a skladovou dostupnost rezervovaného léku; kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost jednotlivých lékáren se může lišit. Pokud má lékárna rezervovaný lék skladem, připraví jej a zašle kupujícími informaci, že je připraven k vyzvednutí (potvrzení e-rezervace) e-mailem a/nebo SMS zprávou; není-li rezervovaný lék skladem na vybrané lékárně a lékárna jej ani nemůže objednat u svého dodavatele, lékárna e-rezervaci zruší, o čemž kupujícího vyrozumí stejnou cestou. Součástí potvrzení e-rezervace je i informace o orientační výši doplatku (platné ke dni potvrzení e-rezervace).

2.7. Kupující bere na vědomí, že do doby doručení potvrzení e-rezervace, není lék v lékárně připraven a v případě, že se kupující před potvrzením e-rezervace dostaví do lékárny, nemusí s ním být uzavřena kupní smlouva odpovídající e-rezervaci.

2.8. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit e-rezervaci nebo e-rezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi e-rezervace. Provozovatel je oprávněn odmítnout e-rezervaci nebo e-rezervaci zrušit rovněž v podezření ze zneužití eReceptu.

2.9. Lék je pro kupujícího na vybrané lékárně rezervován po dobu platnosti eReceptu.

 

3. Kupní smlouva a úhrada kupní ceny

3.1. Mezi prodávajícím a kupujícím bude při převzetí léku uzavřena kupní smlouva. Kupní smlouva může být uzavřena i s třetí osobou, pověřenou kupujícím, a to na základě sdělení jména kupujícího a identifikátoru eReceptu nebo čísla objednávky.

3.2. K převzetí léku dojde až po úhradě plné kupní ceny či doplatku léku, který není plně hrazen ze zdravotního pojištění. Výše doplatku/kupní ceny se v jednotlivých lékárnách může lišit.

3.3. Kupní smlouva je s kupujícím uzavřena až při převzetí rezervovaného léku ve vybrané lékárně. Výše doplatku uvedená v potvrzení e-rezervace je pouze orientační a v době mezi potvrzením e-rezervace a uzavřením kupní smlouvy může dojít k její změně, která může být učiněna změnou úhrady léku ze strany zdravotní pojišťovny nebo ceny původce.

3.4. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti či kartou v provozovně prodávajícího.

3.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

3.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.2 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

3.8. Lék nebude kupujícímu vydán při podezření na užití eReceptu v rozporu s právními předpisy nebo jeho zneužitím.

 

4. Zrušení e-rezervace

4.1 E-rezervace je nezávazná. Pokud si kupující lék v lékárně nevyzvedne, je e-rezervace po uplynutí doby e-rezervace zrušena, nedohodne-li se provozovatel s kupujícím v daném případě jinak.

4.2 Protože při e-rezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem, není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s provozovatelem na základě e-rezervace provedené prostřednictvím internetových stránek ve lhůtě 14 dnů.

 

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Ke zpracování osobních údajů kupujícího dochází na základě realizace smluvního vztahu se kupujícím, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, oprávněného zájmu kupujícího, souhlasu subjekt údajů se zpracováním osobních údajů.

5.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Těmi mohou být zejména osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby; osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se marketingem; osoby zabývající se zpracováním tištěných materiálů; osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů a jiní. Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do provozu e-shopu nebo zajišťující přepravu zásilek či provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží.

5.4 Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

5.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li závazný právní předpis jinak).

5.6 Prodávající tímto poučuje subjekt údajů o jeho právech, jenž jsou následující:

a) právo znát účel zpracování osobních údajů,

b) právo znát kategorie dotčených osobních údajů,

c) právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,

d) právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,

e) právo na přenositelnost osobních údajů,

f) právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,

g) právo podat stížnost u dozorového úřadu,

h) právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,

i) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,

j) skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

k) právo být informován pokud Správce hodlá zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny.

5.7 Kupující má právo neposkytnout prodávajícímu své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje prodávající kupujícího, že mu nebude moci poskytnout své služby.

5.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.9 Pokud má kupující za to, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany prodávajícího k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených GDPR či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména může prodávajícího požádat o:

a) opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě

b) omezení (blokaci) zpracování.

Prodávající vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení žádosti. Se svými podněty se subjekt údajů může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Odesláním e-rezervace kupující bez výhrad souhlasí s ustanovením těchto Podmínek ve znění platném v den provedení e-rezervace.

6.2 Kupující provedením e-rezervace prohlašuje a zavazuje se, že má v úmyslu lék koupit pro sebe nebo osobu, která kupujícího učiněním e-rezervace pověřila, a nebude lék dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že provozovatel není oprávněn provádět distribuci léčiv. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se kupující nahradit provozovateli v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které provozovateli v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených provozovateli příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

6.3 Práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto podmínkách, jsou upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, které jsou k nalezení na stránkách: http://shop.lekarna-horovice.cz/index.php?page=obchodni-podminky

6.4 Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

6.5 Znění těchto Podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

6.6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, adresa elektronické pošty lekarnahorovice@senimed.cz, telefon +420 311 559202, +420 311 559200

 

V Praze dne 28. 6. 2022

SENIMED s.r.o.