OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti SENIMED s.r.o.

při použití e-poukazu

se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5

identifikační číslo: 27224988

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105796

při použití rezervace produktu předepsaného na ePoukaz (dále jen „produkt“), který je skladem na vybrané lékárně, a to v nemocnici Hořovice nebo v Rehabilitační nemocnici Beroun.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SENIMED s.r.o., se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 27224988, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105796 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran rezervaci produktu klientem.

1.2 Rezervaci produktu prostřednictvím internetové stránky (dále jen „rezervace“) může učinit pouze fyzická osoba, která disponuje platným ePoukazem v elektronické podobě (dále jen „ePoukaz“) a která zároveň nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

1.3 Kupující bere na vědomí, že při e-rezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem a produkt je zasílán zásilkovým způsobem. Kupní smlouva je s kupujícím uzavřena až při převzetí rezervovaného produktu v lékárně nebo od dopravce.

2. Rezervace

2.1. Rezervovat lze pouze produkt, na který je ePoukaz vydán. Tento produkt musí být vyzvednut v době platnosti ePoukazu, po propadnutí platnosti ePoukazu není možné produkt rezervovat a propadá.

2.2. E-rezervaci lze učinit pouze s ePoukazem, který je platný ještě alespoň tři (3) dny po dni učinění e-rezervace (tj. nezapočítává se den učinění e-rezervace).

2.3. Prostřednictvím internetové stránky nelze rezervovat:

a. produkty předepsané na papírovém receptu;

b. produkty předepsané na ePoukazu vydaném lékařem v jiné zemi než v České republice.

2.4. Podmínkou e-rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, mj. i identifikátoru ePoukazu. E-rezervace je dokončena potvrzením, které prodávající zašle kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu.

2.5. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci e-rezervace vhodným způsobem, např. telefonicky či e-mailem. Odmítne-li kupující e-rezervaci požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn e-rezervaci zrušit.

 2.6. Vybraná lékárna po obdržení e-rezervace prověří platnost ePoukazu a skladovou dostupnost rezervovaného produktu; kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost jednotlivých lékáren se může lišit. Pokud má lékárna rezervovaný produkt skladem, připraví jej a zašle kupujícímu informaci, že je připraven k vyzvednutí nebo odeslání (potvrzení e-rezervace) - dle volby kupujícího, e-mailem a/nebo SMS zprávou; není-li rezervovaný produkt skladem na vybrané lékárně a lékárna jej ani nemůže objednat u svého dodavatele, lékárna e-rezervaci zruší, o čemž kupujícího vyrozumí stejnou cestou. Součástí potvrzení e-rezervace je i informace o orientační výši doplatku (platné ke dni potvrzení e-rezervace).

2.7. Kupující bere na vědomí, že do doby doručení potvrzení e-rezervace, není produkt v lékárně připraven.

2.8. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit e-rezervaci nebo e-rezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi e-rezervace. Provozovatel je oprávněn odmítnout e-rezervaci nebo e-rezervaci zrušit rovněž v podezření ze zneužití ePoukazu.

3. Kupní smlouva a úhrada kupní ceny

3.1. Mezi prodávajícím a kupujícím bude při převzetí produktu uzavřena kupní smlouva. Kupní smlouva může být uzavřena i s třetí osobou, pověřenou kupujícím, a to na základě sdělení jména kupujícího a identifikátoru ePoukazu nebo čísla objednávky.

3.2. K převzetí produktu dojde až po úhradě plné kupní ceny či doplatku produktu, který není plně hrazen ze zdravotního pojištění. Výše doplatku/kupní ceny se v jednotlivých lékárnách může lišit.

3.3. Kupní smlouva je s kupujícím uzavřena až při převzetí rezervovaného produktu od přepravce. Výše doplatku uvedená v potvrzení e-rezervace je pouze orientační a v době mezi potvrzením e-rezervace a uzavřením kupní smlouvy může dojít k její změně, která může být učiněna změnou úhrady produktu ze strany zdravotní pojišťovny nebo ceny původce.

3.4. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti či kartou u dopravce.

3.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Pokud je zboží v plném rozsahu hrazeno ze zdravotního pojištění, nabývá kupující vlastnictví ke zboží jeho převzetím.

3.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.2 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Zboží nebude kupujícímu vydáno při podezření na užití ePoukazu v rozporu s právními předpisy nebo jeho zneužitím.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Ke zpracování osobních údajů kupujícího dochází na základě realizace smluvního vztahu se kupujícím, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, oprávněného zájmu kupujícího, souhlasu subjekt údajů se zpracováním osobních údajů.

4.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

4.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ze smluvního vztahu mezi zájemcem a zprostředkovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li závazný právní předpis jinak).

4.5 Prodávající tímto poučuje kupujícího o jeho právech, jenž jsou následující:

a) právo znát účel zpracování osobních údajů,

b) právo znát kategorie dotčených osobních údajů,

c) právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,

d) právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,

e) právo na přenositelnost osobních údajů,

f) právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,

g) právo podat stížnost u dozorového úřadu,

h) právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,

i) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,

j) skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

k) právo být informován, pokud Prodávající hodlá zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny.

4.6 Kupující má právo neposkytnout prodávajícímu své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje prodávající kupujícího, že mu nebude moci poskytnout své služby.

4.7 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.8 Pokud má kupující za to, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany zprostředkovatele k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete zprostředkovateli požádat o:

a) opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě

b) omezení (blokaci) zpracování.

Prodávající vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení žádosti. Se svými podněty se subjekt údajů může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Odesláním e-rezervace kupující bez výhrad souhlasí s ustanovením těchto Podmínek ve znění platném v den provedení e-rezervace.

5.2 Kupující provedením e-rezervace prohlašuje a zavazuje se, že má v úmyslu produkt koupit pro sebe nebo osobu, která kupujícího učiněním e-rezervace pověřila, a nebude produkt dále prodávat třetím osobám. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se kupující nahradit provozovateli v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které provozovateli v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených provozovateli příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

5.3 Práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto podmínkách, jsou upraveny ve všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího, které jsou k nalezení na stránkách: https://www.lekarnasenimed.cz/obchodni-podminky

5.4 Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

5.5 Znění těchto Podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

5.6 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, adresa elektronické pošty lekarnahorovice@senimed.cz, telefon +420 311 559 202.

V Praze dne 23.02.2023

SENIMED s.r.o.